Jesteś tutaj: Bip -> SIWZ
SIWZ

Elementy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Są to:

 • nazwa oraz adres Zamawiającego
 • tryb udzielania zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem itd.)
 • opis przedmiotu zamówienia (co Wykonawca będzie musiał wykonać, dostarczyć lub wybudować. Powinien być sporządzony rzetelnie i jednoznacznie)
 • termin wykonania zamówienia
 • warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
 • wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. (wykaz dokumentów jakich może żądać Zamawiający znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)).
 • informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wskazanie osób upoważnionych do kontaktu
 • wymagania dotyczące wadium
 • termin związania ofertą (w zależności od wartości zamówienia jest to 30,60 lub 90 dni, art. 85 UZP)
 • opis sposobu przygotowywania ofert
 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • opis sposobu obliczenia ceny
 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (podstawowym kryterium zawsze jest cena, jednak Zamawiający ma prawo do tego aby oprócz oceniać jeszcze np. funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia)
 • informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. (odwołanie i skarga do sądu, art. 179 – 198 UZP)

Inne elementy specyfikacji warunków zamówienia

 • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
 • maksymalną liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
 • informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
 • adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
 • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
 • jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
  • informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
  • wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,
  • informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;
 • jeżeli zamawiający przewiduje wymagania związane z zatrudnianiem bezrobotnych, młodocianych lub niepełnosprawnych, określenie w szczególności:
  • liczby bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym oraz okresu wymaganego zatrudnienia tych osób,
  • sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wskazanych w lit. a) lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,
  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudniania bezrobotnych, młodocianych lub niepełnosprawnych, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;
 • informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia;
 • w przypadku zamówień na roboty budowlane:
  • wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,
  • informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje;
  • procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość.