Jesteś tutaj: Bip -> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Ułatwienia na stronie dla osób z niepełnosprawnościami:

 • powiększony tekst
 • pomniejszony tekst
 • strona w skali szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw strony
 • jasne tło
 • podkreślenie linków
 • czytelna czcionka

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • e-mail: szkola@zsprzeginia.pl
 • telefon: 123898014

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini zlokalizowana jest pod numerem 403. Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • wejście główne – od strony drogi gminnej – nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • wejście od strony drogi powiatowej – przez Przedszkole – jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwala na dostęp do poziomu parteru. W Przedszkolu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Szkoła posiada 2 sale gimnastyczne. Sala nr 1 nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. na wózkach inwalidzkich). Sala nr 2 jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: dostępne są podjazdy, toaleta dostosowana jest do potrzeb osób na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze Szkołą przy wykorzystaniu:

 • e-mail: szkola@zsprzeginia.pl
 • telefon: 123898014